دوشنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ / بعد از ظهر / | 2021-09-20
تبلیغات

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : حگردش نام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 2,983 تغییر : 1,983 تعداد معامله : 68,394
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 تعداد معامله : 64,534
نماد : فجهان نام : جهان فولاد سیرجان آخرین : 7,058 تغییر : 336.00 تعداد معامله : 32,042
نماد : وهامون نام : سر. هامون صبا آخرین : 3,530 تغییر : 139.00 تعداد معامله : 29,416
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 76,230 تغییر : 120.00 تعداد معامله : 24,058
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 677,251 تغییر : 458,403 درصد تغییر : 209.46
نماد : حگردش نام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 2,983 تغییر : 1,983 درصد تغییر : 198.3
نماد : فکمند نام : گسترش قطعه سازی کمند آخرین : 36,210 تغییر : 23,875 درصد تغییر : 193.55
نماد : واحصا نام : احیاء صنایع خراسان آخرین : 43,490 تغییر : 20,651 درصد تغییر : 90.42
نماد : تملی803 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد98 آخرین : 819,744 تغییر : 381,230 درصد تغییر : 86.94
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : وپارس نام : بانک پارسیان آخرین : 2,841 تغییر : 5.00 تغییر مالکیت حقوقی : 75.976 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 1,919 تغییر : 25.00 تغییر مالکیت حقوقی : 71.444 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,252 تغییر : 6.00 تغییر مالکیت حقوقی : 58.624 میلیون
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 2,622 تغییر : 28.00 تغییر مالکیت حقوقی : 54.229 میلیون
نماد : شبندر نام : پالایش نفت بندر عباس آخرین : 6,080 تغییر : 150.00 تغییر مالکیت حقوقی : 44.144 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,078 تغییر : 78.00 تغییر مالکیت حقوقی : -69,174,000
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 تغییر مالکیت حقوقی : -29,965,000
نماد : وبیمهح نام : سر. صنعت بیمه (حق تقدم) آخرین : 1,000 تغییر : 10.00 تغییر مالکیت حقوقی : -14,391,000
نماد : یاقوت نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت آخرین : 13,154 تغییر : 1,447 تغییر مالکیت حقوقی : -10,503,000
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,191 تغییر : 69.00 تغییر مالکیت حقوقی : -9,979,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,078 تغییر : 78.00 حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 حجم عرضه حقوقی : 36.757 میلیون
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,191 تغییر : 69.00 حجم عرضه حقوقی : 31.802 میلیون
نماد : البرز نام : بیمه البرز آخرین : 2,648 تغییر : 2.00 حجم عرضه حقوقی : 29.226 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 3,785 تغییر : 0 حجم عرضه حقوقی : 15.298 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,078 تغییر : 78.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون
نماد : وپارس نام : بانک پارسیان آخرین : 2,841 تغییر : 5.00 حجم تقاضا حقوقی : 88.216 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 1,919 تغییر : 25.00 حجم تقاضا حقوقی : 75.357 میلیون
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 2,622 تغییر : 28.00 حجم تقاضا حقوقی : 62.447 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,252 تغییر : 6.00 حجم تقاضا حقوقی : 62.223 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 12,400 تغییر : 220.00 تاثیر : 846.11
نماد : مبین نام : مبین انرژی خلیج فارس آخرین : 22,620 تغییر : 1,060 تاثیر : 503.63
نماد : فارس نام : صنایع پتروشیمی خلیج فارس آخرین : 12,260 تغییر : 70.00 تاثیر : 499.95
نماد : پارسان نام : گسترش نفت و گاز پارسیان آخرین : 29,700 تغییر : 220.00 تاثیر : 423.3
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 198,000 تغییر : 600.00 تاثیر : 419.57
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 14,920 تغییر : 250.00 تاثیر : -
نماد : اتکامح نام : بیمه اتکائی امین(حق تقدم) آخرین : 2,188 تغییر : 61.00 تاثیر : -
نماد : غمهراح نام : مهرام (حق تقدم) آخرین : 115,000 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : دفارا نام : دارو فارابی آخرین : 18,880 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : افقح نام : فروشگاه های افق کوروش (حق تقدم) آخرین : 81,000 تغییر : 20.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صنفت312 نام : صکوک منفعت نفت312-6ماهه 18/5 آخرین : 990,000 تغییر : 10,000 ارزش معامله : 30 هزار میلیارد
نماد : صنفت0312 نام : صکوک منفعت نفت0312-6ماهه 18/5 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 10 هزار میلیارد
نماد : صنفت1312 نام : صکوک منفعت نفت1312-6ماهه 18/5 آخرین : 1.035 میلیون تغییر : 35,100 ارزش معامله : 10 هزار میلیارد
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد
نماد : کیان نام : با درآمد ثابت کیان آخرین : 30,610 تغییر : 4,046 ارزش معامله : 2.949 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 1,799 تغییر : 19.00 حجم معامله : 303.59 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 1,919 تغییر : 25.00 حجم معامله : 300.78 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,078 تغییر : 78.00 حجم معامله : 263.67 میلیون
نماد : خپارس نام : پارس خودرو آخرین : 1,116 تغییر : 11.00 حجم معامله : 176.6 میلیون
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 2,622 تغییر : 28.00 حجم معامله : 152.52 میلیون
مشاهده بیشتر